Challenge 1: Gebiedsscan

De Gebiedsscan

Inleiding

Ons land is geen blanco vel papier. Geen gebied is gelijk. Het ene gebied is geschikt om te wonen, het andere om te werken. Niet ieder initiatief is mogelijk op iedere plek. Ieder gebied heeft zijn kenmerken, zijn kwaliteiten, dingen die behouden moeten blijven. We zijn gewend om dit te regelen met een veelvoud aan regels over wat niet mag.

Uitdaging

Over elk gebied, elke plek in Nederland is al nagedacht: waar is het voor bedoeld, wat mag er, wat is bijzonder aan, wat moet er blijven en wat mag veranderen. En wat is in dit alles het belangrijkst, wat weegt het zwaarst? Dit alles is vastgelegd in een woud van regels, normen, beleidsstukken, kaarten en noem maar op. De huidige wetgeving is beschikbaar als grote stapel boeken en aanvullende documenten. Dit moet simpeler en versnelt digitaal beschikbaar komen en toegankelijk worden voor iedereen.

 • Hoe krijg ik nu als initiatiefnemer met ‘een druk op de knop’ het antwoord op de vraag wat er wel of niet mag? Zonder verrassingen, zonder ‘het lange wachten’, passend bij het initiatief of de plek of weg naar een mooier Nederland.
 • Hoe kan de informatievoorziening over de regels in een gebied eruit komen te zien in 2024? Hoe kan techniek en data daarbij ondersteunen?
 • Hoe kunnen zachtere aspecten zoals leefkwaliteit, veiligheid en milieu meegenomen worden?
 • Wat zou er gebeuren als inzichtelijk maken wat we belangrijk vinden voor een gebied en welke normen daarbij horen, in plaats van alles laten zien wat niet mag?

Stakeholders

Uitdager: Piet de Nijs (programmamanager invoering omgevingswet van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
Regio: Gemeente Bergen op Zoom

Datasets & Info

We verplaatsen de berg

Inleiding

Via taxibusjes, openbaar vervoer, eigen vervoer verplaatsen zich iedere dag mensen naar hun bijzondere of speciale school, (arbeidsmatige) dagbesteding, en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Alles bij elkaar opgeteld leidt dat tot een massale en kostbare beweging. Met allerlei onbedoelde en ongewenste effecten: druk en onveilig verkeer, milieubelasting, hoge vervoerskosten.

Zou dat anders kunnen? Zouden we ervoor kunnen zorgen dat die massale beweging afneemt? De ambitie is om de voorzieningen naar de mensen brengen en niet andersom. ‘Als de berg niet naar Mozes komt, gaat Mozes wel naar de berg’, aldus het gezegde; maar dat draaien we dus om: Mozes blijft thuis en de berg beweegt.

Uitdaging

De concrete vraagstelling luidt: kun je, door middel van aanpassingen in de ruimtelijke inrichting van het gebied (de wijk, de buurt, de stad) de mobiliteitsvraagstukken en vervoersbewegingen in de stad reduceren? In het ideale geval zal het lukken om 20% minder mensen te verplaatsen en 20% minder transportbewegingen in de stad te maken.

Stakeholders

Uitdager: Peter Ruijters, informatiemanager sociaal domein
Regio: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Datasets

– Er zijn geen specifieke datasets voor deze challenge
– Kijk voor algemene en openbare datasets op: datasets

Challenge 3: Brainport ecosysteem

Brainport ecosysteem

De uitdaging rondom het Brainport Park is helaas last-minute komen te vervallen.

Challenge 4: Huis van de Kempen

Huis van de kempen

Inleiding:

Een vervallen boerderij in het Brabantse buitengebied: dat is waar deze zaak om draait. De eigenaar wil de gronden van de boerderij toevoegen aan de natuur en wil de boerderij verkopen. Daarbij wordt gezocht naar een partij die waarde toevoegt aan het pand en het gebied. Het gaat dus niet alleen om de prijs, maar ook om het vinden van een partij die lokaal en regionaal meerwaarde creëert. Er zijn natuurlijk allerlei partijen die daar ideeën over hebben en hun droom willen realiseren.

Uitdaging:

Vraag is, hoe je alle informatie die betrekking heeft op die locatie op een toegankelijke manier presenteert, zodat initiatiefnemers een goed beeld hebben van de locatie. Het gaat dan om informatie over ondergrond, bodem, water, groen, plannen, cultuurhistorie, mobiliteit, veiligheid, luchtkwaliteit et cetera. Alleen als de initiatiefnemers daarvan een helder beeld hebben, kunnen ze hun plannen maken en hun dromen verwezenlijken. Goede ideeën en plannen voor de bestemming van dit object zijn ook welkom.

Uitdaging ook op andere locaties
De zaak staat niet op zichzelf. Brabant heeft een afwisselend mozaïek van rood en groen, van steden en buitengebied. Deze vullen elkaar goed aan. De landbouw is een belangrijke speler en als de voortekenen niet bedriegen, staan er belangrijke ontwikkelingen voor de deur voor het Brabantse buitengebied. Deze locatie zal niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste zijn. Veel meer boerderijen zullen vrijkomen en van functie veranderen. Een soepel transformatie is in het belang van alle partijen. Een leefbaar en mooi buitengebied met natuurgebieden en beekdalen: dat zou het eindresultaat moeten zijn van de transformatie van het Brabantse buitengebied.

Stakeholders:

Uitdager: Paul Schellekens (Huis van de Brabantse Kempen)
Regio: Noord-Brabant
Organisaties: Boerderij Natuurlijk, Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant

Datasets:

– Specifiek voor deze challenge
– Kijk voor algemene en openbare datasets op: datasets

Challenge 5: Agro Food

Agro Food

Inleiding

FoodGame Brabant is een serious game in ontwikkeling die ingaat op de lineaire en circulaire economie en de relatie met omgevingsvisie en werkgelegenheid. De stelling is dat je zonder zicht op mogelijke (extreme) toekomstscenario’s niet kan beginnen aan een visie met plannen voor de gewenste leefomgeving. En zonder werk kunnen we de nieuwe werkelijkheid niet betalen. We kunnen een prachtig 2040 Nederland designen, maar levert het ook werk op? En kan dat systeem zichzelf in stand houden?

Uitdaging

Er zijn twee extreme scenario’s denkbaar als het gaat om arbeidsparticipatie in 2040. Streven naar 0% of juist 100% arbeidsparticipatie? Om het niet te breed te maken, focussen we in deze hackathon alleen op de voedselproductie keten van energiebronnen naar plant/dier, naar consumptie en afval.

 1. Wat zou er ontstaan als we aansturen in 2040 iedereen een rol heeft in voedselvoorziening, dus 100% arbeidsparticipatie?
 2. Wat zou er ontstaan als we aansturen in 2040 niemand iets hoeft te doen, alles geautomatiseerd is, dus 0% arbeidsparticipatie?

Dus alles wat nodig is om 10% van de bevolking van Regio Oss, circulair van voedsel te voorzien. Het uitdenken, voorspellen en onderbouwen van voor- en nadelen van beide extremen staat centraal in deze uitdaging. Hoe breng je data bij elkaar voor een toekomstplan als je opnieuw mag beginnen, en daarbij alles circulair en duurzaam kan inrichten? Stel je krijgt van de gemeente Oss 20% van alle resources voor 10% van de bevolking en inrichting rekening houdend met extreem scenario 1, en 10% van de bevolking en inrichting rekening houdend met scenario 2. Net als in Sim City mag je met deze 10% per scenario gaan bouwen en ontwerpen. We weten veel over de huidige samenstelling en faciliteiten, dit is vastgelegd in allerlei datasets, maar hoe we deze kunnen herordenen is de grote vraag!

Stakeholders

Uitdager: Paul van Zoggel (Geografische Data Analyse, Geodan)
Regio: Gemeente Oss
Organisaties: Gemeente Oss Afdeling Economie, HAS Minor Wereldvoedseldialoog, Geodan Slimme Leefomgeving, FoodUp! Brabant.

Datasets

Challenge 1

Challege 1

Soon here will be a description available about challenge 1

Challenge 2

Challege 2

Soon here will be a description available about challenge 2

Challenge 3

Challege 3

Soon here will be a description available about challenge 3

Challenge 4

Challege 4

Soon here will be a description available about challenge 4

De Omgevingswet

Sorry, this content isn’t available in your english right now. the content we show you is in dutch.

De Omgevingswet is de wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water uit 26 verschillende wetten. Daarnaast komen 4 algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. En zullen circa 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Naar verwachting zal de Omgevingswet in het voorjaar van 2019 in werking treden.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.

Aan de slag met de Omgevingswet

 

 

 

Lees meer op: http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Deze YouTube video geeft een korte visuele toelichting op de omgevingswet:

https://www.youtube.com/watch?v=5WqYz-ehgT0

omgevingswet2

 

 

 

 

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van:

 • afspraken
 • ICT-voorzieningen
 • registraties
 • gegevensverzamelingen
 • bronnen

Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is.

Het DSO richt zich daarmee op twee digitale aspecten:

 • beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment
 • ondersteunen van het gebruik van de Omgevingswet

Hiermee ondersteunt het DSO de hoofddoelstelling van de Omgevingswet: ‘ruimte voor initiatieven en borgen van een goede en gezonde leefomgeving’.