The mission

Hackaton exploring the digital landscape

redesign-the-netherlands-in-48-hours-poster

De straten waar jij doorheen loopt. De lucht die je inademt. Het park waar je de hond uitlaat. De bodem waar je op staat. Lantaarnpalen. Stoepen. Bankjes. Water. Over alles in jouw directe omgeving is nagedacht. Dat denkwerk is vastgelegd in regels, wetten, bepalingen, verordeningen. De ruimtelijke inrichting van Nederland kent zoveel regels dat alleen nog specialisten overzicht hebben over het geheel. Gewone mensen, inwoners, ondernemers zijn daar de weg kwijt. Informatie is (digitaal) beschikbaar, maar het is veel, niet duidelijk, soms tegenstrijdig en niet transparant. Dat is lastig als je die omgeving handiger, beter of vriendelijker zou willen inrichten. Dat is lastig als je in die omgeving een leuk initiatief wil ontwikkelen. Want wat mag er wel en niet en bij wie moet je zijn?

Dat is de uitdaging die we neerleggen in de Hackathon ‘Redesign the Netherlands in 48 hours’. Vanaf 2019 zijn alle regelingen samengevoegd en vereenvoudigd in de nieuwe Omgevingswet, 1 wet voor de hele fysieke leefomgeving. Maar daarmee zijn we er nog niet. Technologie, data, IT en media kan helpen om het doel van die nieuwe wet te realiseren:

  • Inwoners krijgen meer invloed op hun eigen omgeving
  • Overheden, ondernemers en inwoners werken samen aan een (betere) inrichting
  • De weg van aanvraag naar vergunning voor een initiatief wordt veel korter (wat denk je van 1 dag!)


Wil jij samen met andere developers, hackers, kunstenaars, designers, psychologen, marketeers met nieuwe technologie een sprong voorwaarts te maken? Om mee te werken aan een Nederland dat we met z’n allen aangenamer en leefbaarder maken? Doe dan mee met de Hackathon. Je gaat aan de slag met data van o.a. de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Dataland. Met ICT kun je 1 van de 5 concrete challenges oplossen.

Vind hier wat meer informatie over de omgevingswet

Your challenges

challenge 1: De gebiedsscan

Over elk gebied, elke plek in Nederland is al nagedacht: waar is het voor bedoeld, wat mag er, wat is bijzonder aan, wat moet er blijven en wat mag veranderen.

En wat is in dit alles het belangrijkst, wat weegt het zwaarst?

Dat is veel en dat is vaak ook nog vastgelegd in een woud van regels, normen, beleidsstukken, kaarten en noem maar op.

Hoe krijg ik nu als initiatiefnemer met ‘een druk op de knop’ het antwoord op deze vraag? Zonder verrassingen, zonder ‘het lange wachten’, passend bij het initiatief of de plek of weg naar een mooier Nederland.

Challenge 1

challenge 3: Brainport ecosystem

De uitdaging rondom Brainport Park gaat helaas niet door.

Challenge 5: Agro Food

FoodGame Brabant is een serious game in ontwikkeling die ingaat op de lineaire en circulaire economie en de relatie met omgevingsvisie en werkgelegenheid. De stelling is dat je zonder zicht op mogelijke (extreme) toekomstscenario’s niet kan beginnen aan een visie met plannen voor de gewenste leefomgeving. En zonder werk kunnen we de nieuwe werkelijkheid niet betalen. We kunnen een prachtig 2040 Nederland designen, maar levert het ook werk op? En kan dat systeem zichzelf in stand houden?

Challenge 5

Challenge 2: We verplaatsen de berg

Via taxibusjes, openbaar vervoer, eigen vervoer verplaatsen zich iedere dag mensen naar hun bijzondere of speciale school, (arbeidsmatige) dagbesteding, en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Er worden ouderen opgehaald. Het samenspel tussen bus en taxi. Alles bij elkaar opgeteld leidt dat tot een massale en kostbare beweging. Met allerlei onbedoelde en ongewenste effecten: druk en onveilig verkeer, milieubelasting.

We zien steeds slimmere vormen van verplaatsing; digitale hulpmiddelen helpen ons daarbij. Maar kan het nog slimmer? Dat is de uitdaging voor deze hackathon. De opgave is om de dagelijkse beweging inzichtelijk te maken en het aantal afgelegde meters minstens 20% korter.

Challenge 2

Challenge 4: Huis van de Kempen

Er komen nieuwe kansen aan voor Boerderij Natuurlijk op de ruttestraat 1. Deze boerderij is momenteel nog in handen van de Provincie Noord-Brabant, maar zal binnenkort in de verkoop gaan. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om de boerderij te kopen. Naast de prijs telt bij de aankoop van de boerderij vooral ook de meerwaarde die de geïnteresseerde willen gaan leveren, op zowel lokale als regionale schaal.

Challenge 4

challenge 1: De gebiedsscan

Over elk gebied, elke plek in Nederland is al nagedacht: waar is het voor bedoeld, wat mag er, wat is bijzonder aan, wat moet er blijven en wat mag veranderen.

En wat is in dit alles het belangrijkst, wat weegt het zwaarst?

Dat is veel en dat is vaak ook nog vastgelegd in een woud van regels, normen, beleidsstukken, kaarten en noem maar op.

Hoe krijg ik nu als initiatiefnemer met ‘een druk op de knop’ het antwoord op deze vraag? Zonder verrassingen, zonder ‘het lange wachten’, passend bij het initiatief of de plek of weg naar een mooier Nederland.

Challenge 1

Challenge 2: We verplaatsen de berg

Via taxibusjes, openbaar vervoer, eigen vervoer verplaatsen zich iedere dag mensen naar hun bijzondere of speciale school, (arbeidsmatige) dagbesteding, en andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Er worden ouderen opgehaald. Het samenspel tussen bus en taxi. Alles bij elkaar opgeteld leidt dat tot een massale en kostbare beweging. Met allerlei onbedoelde en ongewenste effecten: druk en onveilig verkeer, milieubelasting.

We zien steeds slimmere vormen van verplaatsing; digitale hulpmiddelen helpen ons daarbij. Maar kan het nog slimmer? Dat is de uitdaging voor deze hackathon. De opgave is om de dagelijkse beweging inzichtelijk te maken en het aantal afgelegde meters minstens 20% korter.

Challenge 2

challenge 3: Brainport ecosystem

De ontwikkeling van een gebied door de community vanuit de gebruikers van het gebied: partners, bedrijven, inwoners; dat is de droom van de initiatiefnemer van Brainport Park.

Brainport Park is een gebied gelegen net buiten de stad Eindhoven met veel diversiteit en mogelijkheden. Een gebied wat zoekt naar aansluiting met de stad. Maar hoe bouw je nu een community die het ecosysteem van Brainport Park gaat stuwen en dragen?”

Challenge 3

Challenge 4: Huis van de Kempen

Er komen nieuwe kansen aan voor Boerderij Natuurlijk op de ruttestraat 1. Deze boerderij is momenteel nog in handen van de Provincie Noord-Brabant, maar zal binnenkort in de verkoop gaan. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om de boerderij te kopen. Naast de prijs telt bij de aankoop van de boerderij vooral ook de meerwaarde die de geïnteresseerde willen gaan leveren, op zowel lokale als regionale schaal.

Challenge 4

Challenge 5: Agro Food

FoodGame Brabant is een serious game in ontwikkeling die ingaat op de lineaire en circulaire economie en de relatie met omgevingsvisie en werkgelegenheid. De stelling is dat je zonder zicht op mogelijke (extreme) toekomstscenario’s niet kan beginnen aan een visie met plannen voor de gewenste leefomgeving. En zonder werk kunnen we de nieuwe werkelijkheid niet betalen. We kunnen een prachtig 2040 Nederland designen, maar levert het ook werk op? En kan dat systeem zichzelf in stand houden?

Challenge 5

Time table

Dinsdag 25 oktober Woensdag 26 oktober
9.30 Inloop – koffie /thee 9.30 Ontbijt + koffie
10.00 Kick off 10.00 Energy boost
10.15 Pitches challenges 12.30 Lunch
10.45 Teams vormen 13.30 Generale presentaties
11.30 Start hacking! 15.30 Presentaties aan jury
12.30 Lunch 17.00 Bekendmaking winnaars
14.30 Lightning Talk 17.30 Borrel
18.30 Buffet
19.30 Shout out progress
20.30 Lightning Talk
24.00 Moon gazing

 

Join us

Ben jij er klaar voor om de eerste onvergetelijke editie van Redesign The Netherlands te joinen? Klik dan op de knop hieronder om deel te nemen!

Registratie is gratis, maar wel nodig. De registratie word gedaan door Eventbrite.

Prizes

Eerste prijs €2500,-
Tweede prijs €1000,-
Als derde prijs geven we nog 3 x €500,- weg

The place to be

Partners en Sponsors


The mission

Hackaton exploring the digital landscape

redesign-the-netherlands-in-48-hours-posterThe streets you walk through it. The air you breathe. The park where you walk the dog. The soil where you stand on. Lampposts. Sidewalks. Benches. Water. Everything in your immediate surroundings has been thought through. That thinking is captured in rules, laws, rules, regulations. The spatial design of the Netherlands has so many rules that only experts have overview on the whole. Ordinary people, residents, business owners have lost their way. Information is (digital) available, but it is too much, not clear, sometimes contradictory and not transparent. That is difficult when you would like to improve this environment, make it more convenient, better or more friendly. This is difficult if you want to develop a initiative in this area. Because what is allowed and what not? And who have to come along?

That is the challenge in the Hackathon ‘Redesign Holland in 48 hours’.

From 2019, all the arrangements have been merged and simplified into one Environmental Planning Act, one law for the whole physical environment. But that is not enough. Technology can help to realize much of the goals of this new law:

    • Residents gain more influence over their own environment
    • Governments, businesses and citizens work together for a (better) design of the surroundings
    • The way to authorize an initiative is much shorter (how about one day!)

Will you help us to make a leap forward with new technology? To work on a Netherlands more pleasant and livable all together? Then join the Hackathon. You will be able to work with data from the province of North Brabant, Municipality of Eindhoven and DataLand. With ICT you can solve one of the four specific challenges. Write 25/26 October in your diary. Notification procedure as well as the elaborate challenges follow as soon as possible!

Your challenges

challenge 1: Scan of surroundings

About every area , every place in the Netherlands there has already been thought of: what it is meant for, what is allowed, what is special about it and what could change.
And what is in all of this the most important. What weights the most?
That is a lot and is frequently recorded in a forest of rules, norms, policy documents, cards you name it.
How do I as initiator get a ‘push on the button’ answer to this question? Without surprises, without ‘the long wait’, fitting with the initiative of the place or road to a more beautiful Netherland.

Challenge 1

challenge 3: Brainport ecosystem

The development of an area by the community from the users of the area: Partners, companies, inhabitants; that is the dream of a initiator of Brainport Park.
Brainport Park is an area just outside the city of Eindhoven with a lot of diversity and possibilities. An area what is looking for a connection with the city. But how do you build a community who’s ecosystem will stow and carry Brainport Park?

Challenge 3

challenge 2

Soon there will be a descripton about the second challenge available.

Challenge 2

challenge 4

Soon there will be a descripton about the fourth challenge available.

Challenge 4

Get involved

The place to be